Domovská stránka > Ceník > Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

účinné od 1. 9. 2010 a platné pro výstavbu bytových jednotek a rodinných domů


I. Základní ustanovení 
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti BV Development Plzeň a.s. (dále jen „VOP“) platí, pokud text příslušné smlouvy o budoucí smlouvě kupní (dále jen „smlouva“), jíž jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky nedílnou součástí, nebo text navazující kupní smlouvy (smlouvy o převodu bytové jednotky) výslovně nestanoví jinak. 

II. Specifikace bytu 
1. Výlučným výchozím podkladem a zadáním pro plnění budoucího prodávajícího je příloha č. 1 Popis standardního provedení a vybavení bytu a příloha č. 2 - Půdorys bytové jednotky a náležejících prostor, které jsou obě nedílnými součástmi smlouvy. 
2. Při plnění, které není ve smlouvě blíže specifikováno, a strany se písemně nedohodnou jinak, je budoucí prodávající oprávněn postupovat samostatně a jednostranně podle svého určení, včetně vlastní volby použitých výrobků a prováděcích postupů, a to v souladu s platnými právními předpisy a závaznými technickými normami. 
3. Při svém plnění je budoucí prodávající oprávněn se odchýlit od výchozího podkladu a zadání, a to bez vlivu na cenu za plnění budoucího prodávajícího dle smlouvy, pokud je odchylka v souladu s obvyklými prováděcími postupy anebo pokud se odchylka v průběhu plnění budoucího prodávajícího projeví jako technicky nutná nebo prakticky účelná, přičemž taková odchylka musí být v souladu se závaznými technickými normami a nesmí prokazatelně snižovat užitnou hodnotu bytu. 

III. Standardní provedení a vybavení bytových jednotek 
1. Za standardní provedení se považuje dispozice bytové jednotky dle přílohy č. 2 smlouvy a za standardní vybavení bytové jednotky se považuje vybavení dle přílohy č. 1 smlouvy. 
2. Jakákoli úprava dispozice bytové jednotky (mj. zrušení příčky, vystavění příčky, zrušení dveřního otvoru, přidání dveřního otvoru, přemístění vývodů vody apod.) a změna vybavení bytové jednotky (mj. výběr jiného barevného provedení výrobku, výběr jiného typu výrobku) je považována za nadstandardní provedení a vybavení bytové jednotky. 
3. V případě, že budoucí kupující neprovede výběr nadstandardního provedení a vybavení bytové jednotky dle čl. IV těchto VOP, provedení a vybavení bytové jednotky bude odpovídat přílohám č. č. 2 smlouvy (standardní provedení a vybavení, dle výběru a uvážení budoucího prodávajícího, v souladu s cit. přílohami).  
4. Budoucí prodávající si pro případ vyřazení některého výrobku dle přílohy č. 1 Standardní provedení a vybavení bytové jednotky z výroby nebo dovozu do ČR nebo změny ceny některého z výrobků dle přílohy č. 1 Standardní provedení a vybavení bytové jednotky, vyhrazuje právo nahradit jej výrobkem v obdobné kvalitě a ceně. 
 
IV. Nadstandardní provedení a vybavení bytových jednotek 
1. Po dobu platnosti smlouvy má budoucí kupující možnost požadovat provedení úprav dispozice či změn vybavenosti bytové jednotky, tato skutečnost bude řešena samostatným číslovaným dodatkem ke smlouvě. Předmětem dodatku bude přesná specifikace nadstandardních úprav, vybavení a úprava ceny bytové jednotky. 
2. Budoucí kupující má možnost žádat úpravu dispozice 
či změnu vybavenosti bytové jednotky pouze za předpokladu, že: 
a) je technicky proveditelná (resp. proveditelná s vynaložením přiměřeně vysokých nákladů). 
b) neohrozí, resp. nemůže ohrozit dodržení termínu výstavby bytové jednotky resp. termínu realizace projektu. 
c) je uskutečnitelná s ohledem na již provedené stavební či jiné práce na realizaci projektu. 
d) nedojde k požadavku, jehož následkem by nebyla realizována dodávka a montáž vybavení, alespoň v rozsahu a provedení, které je zahrnuto ve standardním provedení bytové jednotky. 
e) neodporuje schválenému projektu a není v rozporu 
se závaznou technickou a právní dokumentací. 
V případě, že budoucí prodávající shledá, že žádost budoucího kupujícího odporuje některému z výše uvedených bodů, má výhradní právo takovou změnu odmítnout a pokračovat v provádění výstavby za předem dohodnutých podmínek. 
3. Po podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní zašle budoucí prodávající budoucímu kupujícímu výzvu k výběru standardního a nadstandardního provedení a vybavení bytové jednotky. 
4. Budoucí kupující má možnost písemně uplatnit požadavky na provedení úprav dispozice bytové jednotky. Tyto požadavky je možné uplatnit do 15 dnů od zaslání výzvy k výběru standardního provedení dle formuláře „Standardní a nadstandardní provedení a vybavení – část A“. Budoucí prodávající posoudí požadavky budoucího kupujícího na provedení změn a vyjádří se k nim nejdéle do 15 dnů ode dne jejich obdržení. V případě, že budoucí prodávající neshledá v požadavcích budoucího kupujícího žádnou z překážek uvedených v bodě IV/2 a schválí jejich realizaci, bude tato skutečnost stvrzena podpisy obou smluvních stran na příslušném formuláři. 
5. Budoucí kupující má možnost v termínu do 30 kalendářních dnů od zaslání výzvy budoucím prodávajícím provést a potvrdit výběr standardního a nadstandardního vybavení na formuláři „Standardní a nadstandardní provedení a vybavení – část B“, a to výběrem z nabídky budoucího prodávajícího. Na tomto formuláři smluvní strany stvrdí svým podpisem souhlas s provedeným výběrem, čímž se stává závazným a neměnným. Formulář „Standardní a nadstandardní provedení a vybavení“ je závazným podkladem, pro vyhotovení rozpočtu nadstandardního vybavení, rozpočet se stává přílohou č. 1 dodatku ke smlouvě. 
6. Budoucí prodávající vyhotoví dodatek ke smlouvě zohledňující výše uvedené změny a odměnu za jejich zpracování. Ten předá budoucímu kupujícímu k odsouhlasení. Budoucí kupující je povinen do 7 kalendářních dnů tento dodatek odsouhlasit a souhlas stvrdit svým podpisem. V případě, že budoucí kupující toto ujednání nedodrží, má se za to, že ke změnám nedošlo a budoucí prodávající je oprávněn pokračovat ve výstavbě za původně dohodnutých podmínek. 
7. Ujednání o úpravách a změnách vybavení bytové jednotky jsou pro strany závazná s platností ode dne podepsání dodatku ke smlouvě zmíněného v odst. 6 tohoto článku. Řádným nezaplacením ceny nadstandardních úprav v dohodnutém termínu však platnost a účinnost výše uvedeného dodatku zaniká a budoucí prodávající je oprávněn dokončit výstavbu bytové jednotky za původně sjednaných podmínek. 
8. Budoucí prodávající si pro případ vyřazení některého výrobku z výroby nebo dovozu do ČR dle formuláře „Standardní a nadstandardní provedení a vybavení“ vyhrazuje právo písemně vyzvat budoucího kupujícího k dodatečnému výběru z nabídky budoucího prodávajícího. Tento výběr může budoucí kupující uplatnit pouze do 15 kalendářních dnů od zaslání výzvy ze strany budoucího prodávajícího. Zápis o provedení náhradního výběru se automaticky stává doplňkem formuláře „Standardní a nadstandardní provedení a vybavení“. V případě, že budoucí kupující neprovede výběr náhradního výrobku ve stanoveném termínu, má budoucí prodávající právo učinit výběr dle vlastního uvážení (ve srovnatelné kvalitě a množství jako dle původní dohody) a takto provést a vybavit danou bytovou jednotku. 
9. Zvýšení kupní ceny bytové jednotky vzniklé z titulu úpravy dispozice či změny vybavenosti bytové jednotky se skládá z: 
a) ceny za úpravu dispozice, která zahrnuje mj. zpracování změnové projektové dokumentace příslušných profesí. 
b) rozdílu ceny standardního vybavení bytové jednotky a nadstandardního vybavení, jehož výběr byl budoucím kupujícím potvrzen podpisem na formuláři „Standardní a nadstandardní provedení a vybavení“. 
c) odměny prodávajícímu, která je stanovena ve výši 10% z rozdílu ceny standardního a nadstandardního vybavení bytové jednotky, vždy však minimálně ve výši 3.000 Kč. 
Toto zvýšení kupní ceny bude budoucím kupujícím uhrazeno jednorázově v plné výši formou mimořádné zálohy na kupní cenu bytové jednotky na základě vystavené zálohové faktury se splatností 5 pracovních dnů od data jejího vystavení budoucím prodávajícím. 
10. V případě, že budoucí kupující bude později požadovat změny oproti předané a odsouhlasené specifikaci uvedené ve formuláři „Standardní a nadstandardní provedení a vybavení“, budoucí prodávající zváží rozsah a možnost realizace změny a na základě svého rozhodnutí určí podmínky pro realizaci změny. Tímto odstavcem nezaniká právo budoucího prodávajícího jednostranně požadovanou změnu odmítnout. Postup zpracování změny se řídí ujednáními uvedenými v odstavcích 5. tohoto článku. V tomto případě se ruší výše odměny prodávajícímu stanovená písm. c) odst. 9. tohoto článku a budoucí kupující se zavazuje zaplatit budoucímu prodávajícímu odměnu ve výši 15% z rozdílu ceny standardního a nadstandardního vybavení bytové jednotky, vždy však minimálně částku ve výši 5.000 Kč. Dále platí ostatní ustanovení odst. 9 tohoto článku o způsobu úhrady zvýšení kupní ceny bytové jednotky. 
11. Přijaté platby na základě uskutečněného nadstandardního provedení a vybavení bytu budou v případě odstoupení od smlouvy budoucím kupujícím vráceny budoucímu kupujícímu pouze v případě, že odstoupí z důvodů ležících na straně budoucího prodávajícího nebo pokud bude provedena úhrada za toto nadstandardní vybavení novým budoucím kupujícím, který se souhlasem budoucího prodávajícího převezme všechna práva a povinnosti budoucího kupujícího vyplývající ze smlouvy. 

V. Oznámení o dokončení jednotlivých etap 
1.  Budoucí prodávající oznámí budoucímu kupujícímu – dopisem, faxem nebo e-mailem – dokončení každé etapy výstavby. Toto oznámení je podkladem pro příslušnou splátku dle přílohy č. 3 - splátkový kalendář, který je nedílnou součástí smlouvy. 
2.  Budoucí kupující má možnost zúčastnit se prohlídky stavby při návštěvním dnu, který určí budoucí prodávající. 
O konání návštěvního dnu bude budoucí kupující písemně informován. Budoucí kupující má možnost dostavit se ve sjednaný termín a čas na příslušné místo a za přítomnosti zástupce budoucího prodávajícího se zúčastnit prohlídky stavby. 
3. Budoucí kupující má po uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní vymezen celkový časový objem pro jednání se zástupci budoucího prodávajícího, a to v rozsahu 5 hodin. V případě, že budoucí kupující výše uvedený časový objem pro jednání vyčerpá, bude mu konzultace účtována sazbou 270,- Kč bez DPH za každou započatou půlhodinu jednání. Časový objem strávený jednáním s klientem, bude ze strany budoucího prodávajícího evidován v příslušném formuláři. 
4. Budoucí kupující bere na vědomí skutečnost, že přístup na stavbu bez budoucího prodávajícího není přípustný. Budoucí kupující má právo na návštěvu stavby pouze při návštěvním dnu nebo po dohodě a to za přítomnosti budoucího prodávajícího. 

VI. Dokončení plnění budoucího prodávajícího 
1. Dokončení plnění budoucího prodávajícího dle smlouvy se rozumí stav, kdy bude k příslušnému stavebnímu úřadu podána žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí (oznámení stavebnímu úřadu o záměru užívání event. žádosti o udělení kolaudačního souhlasu) na bytový dům nebo jeho část obsahující byt, který je předmětem smlouvy. 
2. Při dokončení bytu budoucí prodávající vyzve budoucího kupujícího k provedení závěrečné kontrolní prohlídky bytu, ze které bude pořízen „Zjišťovací protokol“. 
3. V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce bude bytová jednotka vykazovat vady, bude stanoven termín pro jejich odstranění. 
4. Spolu s výzvou k uzavření kupní smlouvy zašle budoucí prodávající budoucímu kupujícímu jako podklad pro uhrazení doplatku kupní ceny přehled veškerých plateb dosud uhrazených budoucím kupujícím na zaplacení kupní ceny včetně jejího zvýšení dle čl. IV odst. následujících, a přehled neuhrazených plateb včetně doúčtování DPH dle zákona o DPH a finančního navýšení dle přílohy č. 3 smlouvy. 
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, bude byt předán budoucímu kupujícímu k dispozici po úhradě celé ceny za plnění dle smlouvy a všech jejích dodatků, nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a podpisu kupní smlouvy. 
6. Předáním bytu k dispozici budoucího kupujícího se rozumí podpis „Protokolu o předání bytu k dispozici“ oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na věci nese po dobu výstavby budoucí prodávající a na budoucího kupujícího přechází toto nebezpečí automaticky bez dalšího okamžikem podpisu „Protokolu o předání bytu k dispozici“. V případě prodlení budoucího kupujícího s převzetím bytu k dispozici je tento povinen zaplatit budoucímu prodávajícímu náklady na údržbu a ochranu bytu před vznikem škody v paušální výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. V případě prodlení budoucího kupujícího s převzetím bytu k dispozici déle než 7 dní, je budoucí prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy. 
7. V případech, kdy je bytová jednotka zastavena budoucím prodávajícím ve prospěch úvěrující banky, zavazuje se budoucí prodávající do 30 dnů po doplacení kupní ceny, případně dalších plateb, k nimž je budoucí kupující povinen dle uzavřených smluv a jejich dodatků, požádat banku o zrušení zástavy a podat návrh na výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí.  O tom musí budoucího kupujícího informovat. 
8. Ke dni doplacení celkové ceny za plnění budoucího prodávajícího dle smlouvy vč. dodatků bude mezi stranami provedeno celkové vyúčtování záloh na kupní cenu bytu a budoucímu kupujícímu bude vystaven daňový doklad. 
9. Budoucí prodávající není v prodlení se splněním svých závazků uvedených ve smlouvě, v termínu uvedeném ve smlouvě, pokud budoucí kupující je nebo byl v prodlení delším nežli 7 dnů s řádnou a včasnou úhradou kterékoliv platby dle smlouvy anebo pokud plnění budoucího prodávajícího bylo znemožněno nebo ztíženo zásahem orgánu veřejné správy nebo vyšší moci anebo pokud jiné budoucím prodávajícím nezaviněné okolnosti bránily jeho plnění obvyklými a předpokládanými postupy. V případě, že nastanou objektivní okolnosti uvedené shora, které bránily budoucímu prodávajícímu v plnění, je budoucí prodávající povinen dokončit své plnění bezodkladně poté, co tyto okolnosti pominou. 

VII. Povinnosti smluvních stran při úhradě části kupní ceny budoucím kupujícím z úvěru 
1. Budoucí kupující se zavazuje: 
a) předložit budoucímu prodávajícímu originál dokladu vystaveného bankou poskytující budoucímu kupujícímu hypoteční úvěr, prokazující že budoucí kupující podal žádost o poskytnutí hypotečního úvěru na úhradu kupní ceny, nebo její části, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě pro případ, že na základě dokladu vystaveného hypoteční bankou bude nutno blíže upřesnit či upravit podmínky pro úhradu kupní ceny z hypotečního úvěru, aniž by však byla prodlužována lhůta její splatnosti. 
b) splnit podmínky stanovené hypoteční bankou v úvěrové smlouvě pro čerpání částek na úhradu záloh na kupní cenu, za předpokladu, že tyto nejsou v rozporu s podmínkami budoucího prodávajícího (a se smlouvou o smlouvě budoucí kupní). 
c) koupit nemovitosti, které jsou předmětem budoucí koupě dle smlouvy, se zástavním právem zřízeným na základě zástavní smlouvy uzavřené před podpisem kupní smlouvy budoucím prodávajícím jako zástavcem, hypoteční bankou jako zástavním věřitelem a budoucím kupujícím jako dlužníkem k zajištění pohledávky z hypotečního úvěru poskytnutého budoucímu kupujícímu. 
d) uhradit zálohu na kupní cenu dle smlouvy, a to do 15 kalendářních dnů ode dne, kterého měla být na základě smlouvy uhrazena, pokud z jakýchkoliv důvodů nebude uhrazena z hypotečního úvěru, ačkoliv budoucí prodávající splnil povinnost uvedenou v  bodě VII/2. 
2. Budoucí prodávající se zavazuje: 
a) poskytnout budoucímu kupujícímu součinnost nezbytnou pro účely podání žádosti budoucího kupujícího o hypoteční úvěr, hypoteční bance předat technické a právní dokumenty vztahující se k předmětným nemovitostem, jež má k dispozici, nebo učiní jiné úkony případně dohodnuté smluvními stranami. 
b) uzavřít s hypoteční bankou zástavní smlouvu k zajištění pohledávky z tohoto úvěru. 
3. Smluvní strany sjednávají, že budoucí kupující má právo uhradit kteroukoliv ze sjednaných plateb nebo jejich část i předčasně a budoucí prodávající je povinen takovou úhradu přijmout. Dnem rozhodným pro zaplacení záloh a jiných plateb je den připsání příslušné částky na účet, na který má být příslušná platba poukázána. 

VIII. Prohlášení vlastníka budovy a správa domu 
1. Budoucí prodávající po dokončení hrubé stavby zpracuje „Prohlášení vlastníka budovy“, ve kterém vymezí jednotlivé bytové a nebytové jednotky, společné části domu a určí podíl na společné části domu a pozemku náležející k jednotlivým jednotkám. V prohlášení vlastníka budou vymezeny části společné vlastníkům jen některých jednotek. 
2. Prohlášení vlastníka dle odst. 1 tohoto článku předloží ke vkladu do katastru nemovitostí.  
3. Správu domu bude provádět budoucí prodávající nebo jím pověřený správce, a to minimálně po dobu záruky, nebo pokud společenství vlastníků neurčí jiného správce. Převzetím bytové jednotky k dispozici vzniká budoucímu kupujícímu povinnost hradit měsíčně zálohové platby na správu a provoz bytového domu dle evidenčního listu, který je přílohou předávacího protokolu. 
4. Budoucí prodávající zajistí svolání ustavující schůze společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek a její průběh. Náklady spojené se založením společenství vlastníků tzn. náklad na vyhotovení notářského zápisu ověřujícího průběh ustavující schůze společenství, pronájem prostor pro konání ustavující schůze apod. budou přeúčtovány jednotlivým budoucím kupujícím. Tuto skutečnost budoucí kupující akceptuje a zavazuje se tyto náklady uhradit. 
5. Budoucí prodávající se zavazuje sjednat pojištění nemovitosti. Náklady na pojištění budou přeúčtovány jednotlivým budoucím kupujícím. Tuto skutečnost budoucí kupující akceptuje a zavazuje se tyto náklady uhradit. 
6. Náklady na provoz a správu domu, založení společenství vlastníků a pojištění nemovitosti budou jednotlivým vlastníkům jednotek vyúčtovány ke dni předání správy společenství vlastníků nebo vždy za uplynulý kalendářní rok. Klíčem pro rozúčtování nákladů je velikost spoluvlastnického podílu. Za náklad se považuje také odměna správce ve výši 250 Kč/měsíc za bytovou jednotku a ve výši 100 Kč/měsíc za nebytovou jednotku.  

IX. Záruka jakosti 
1. Budoucí prodávající poskytuje budoucímu kupujícímu záruku na kvalitu bytové jednotky na dobu 24 měsíců od předání bytu budoucímu kupujícímu k dispozici. 
2. Budoucí prodávající odpovídá za vady bytu, které se vyskytnou po předání bytu k dispozici v záruční době. Tyto vady je budoucí prodávající povinen bezplatně odstranit, a to po řádném uplatnění reklamace s přesnou specifikací vady od budoucího kupujícího. 
3. Záruční doba se netýká součástí bytu, u nichž dodavatel udává jinou délku záruční doby z titulu vystavených záručních listů, přičemž v těchto případech platí záruční doba uvedená v těchto záručních listech. Záruční listy budou po dobu 24 měsíců od předání bytu k dispozici uloženy u budoucího prodávajícího a poté předány budoucímu kupujícímu. 
4. Smluvní strany si dojednaly, že lhůta pro odstraňování reklamovaných závad je 90 dní. Budoucí prodávající se zavazuje havarijní stavy řešit okamžitě, ostatní závady nebránící bezprostředně užívání bytu a nemovitosti pak s ohledem na klimatické podmínky a technologický postup oprav nejpozději do 90 dní od uplatnění reklamace. 

X. Smluvní pokuty 
1. V případě prodlení budoucího prodávajícího s dokončením jeho plnění dle čl. 2 smlouvy oproti termínu uvedenému ve smlouvě se budoucí prodávající zavazuje zaplatit budoucímu kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení, pokud nedojde k odložení resp. prodloužení termínu plnění budoucího prodávajícího z některého důvodu uvedeného v čl. VI odst. 9. 
2. V případě prodlení budoucího kupujícího s úhradou některé platby dle smlouvy se budoucí kupující zavazuje uhradit budoucímu prodávajícímu smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každý den prodlení s úhradou každé platby. 

XI. Odstoupení od smlouvy 
1. Budoucí prodávající má právo od smlouvy odstoupit z důvodu zásahu orgánu veřejné správy anebo zásahu vyšší moci (tj. jím nezaviněných závažných okolností, které mu brání v jeho plnění dle smlouvy obvyklými  předpokládanými postupy), dále v případě, pokud budoucí kupující je nebo byl v prodlení déle než 30 dní s úhradou některé platby dle smlouvy, dále v případě uvedeném v bodě VI/6 těchto Všeobecných obchodních podmínek. 
2. Budoucí kupující má právo od smlouvy odstoupit, pokud se budoucí prodávající dostane do prodlení déle než 30 dní s dokončením svého plnění oproti termínu specifikovanému v čl. 2 odst. 2 smlouvy. 
3. V případě odstoupení budoucího prodávajícího od smlouvy z důvodu zásahu orgánu veřejné správy anebo zásahu vyšší moci a v případě odstoupení budoucího kupujícího od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 2 tohoto článku těchto Všeobecných obchodních podmínek, je budoucí prodávající povinen vrátit budoucímu kupujícímu finanční prostředky jim uhrazené dle smlouvy a navýšené o dohodnutý smluvní úrok 3% p. a. z uhrazené částky za období, kdy byly finanční prostředky v držení budoucího prodávajícího (tj. od připsání finančních prostředků na účet budoucího prodávajícího do jejich odepsání z účtu budoucího prodávajícího), a to nejpozději do 15 dnů od doručení písemné výzvy k vrácení uhrazených finančních prostředků. 
4. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran odstoupení nabývá platnosti okamžikem doručení jeho písemného vyhotovení druhé straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na smluvní pokutu, náhradu škody (zejména škody budoucího prodávajícího způsobené provedením úprav standardního provedení bytu podle požadavků budoucího kupujícího a případného uvedení těchto úprav do standardního provedení) a náhradu nákladů na údržbu a ochranu bytu před vznikem škody. Úhradou smluvní pokuty nezaniká ani částečně právo na náhradu škody vzniklé budoucímu prodávajícímu. 

XII. Ostatní ustanovení 
1. Smlouva a s ní související vztahy smluvních stran se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 50a. 
2. Do doby předání bytové jednotky k dispozici budoucímu kupujícímu není budoucí kupující oprávněn provádět jakékoliv změny a úpravy ani sám, ani prostřednictvím jiných osob. 
3. Budoucí prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pakliže se budoucí kupující dostane do prodlení s úhradou první zálohy na kupní cenu, a to o více než sedm dní. 
4. Je povinností budoucího kupujícího neprodleně oznámit změnu adresy pro doručování budoucímu prodávajícímu, v opačném případě platí doručování dle adresy v záhlaví smlouvy. Adresou pro doručování budoucího prodávajícího je adresa uvedená v obchodním rejstříku. 
5. Pro účely smlouvy bude zásilka zasílaná budoucímu kupujícímu považována za doručenou, pokud od pošty, kurýrní společnosti nebo jiné budoucím prodávajícím pověřené osoby tuto zásilku osobně převezme adresát nebo jiná osoba v místě bydliště adresáta. V případech, kdy zásilka bude poštou uložena, bude zásilka považována za doručenou 3. den po uložení. Za doručenou bude považována i zásilka, která nebude poštou uložena, ale pošta ji vrátí budoucímu prodávajícímu jako nedoručenou z důvodu, že budoucí kupující nebude na příslušné adrese dosažitelný. 
6. Pokud na straně budoucího kupujícího stojí více, než jedna osoba stačí zásilku anebo zprávu zaslat pouze jedné z těchto osob, přičemž bude považována za doručenou všem osobám stojícím na straně budoucího kupujícího. 
7. V případě, kdy na straně budoucího kupujícího stojí více než jedna osoba, je úkon učiněný kteroukoli z těchto osob považován za úkon učiněný jménem všech osob stojících na straně budoucího kupujícího ve věcech smlouvy a každou z nich v plném rozsahu zavazuje (tj. všichni jsou zavázáni společně a nerozdílně), a to včetně podpisu veškerých souvisejících listin (např. dodatky ke smlouvě, žádosti o provedení změn oproti standardnímu provedení bytu, podpis zjišťovacího anebo předávacího protokolu, potvrzení o přijetí zprávy od budoucího prodávajícího apod.). Dále platí, že úkon učiněný budoucím prodávajícím vůči kterékoli z osob stojících na straně budoucího kupujícího je považován za úkon učiněný vůči všem osobám stojícím na straně budoucího kupujícího. 

XIII. Společná a závěrečná ustanovení 
1. Smlouvu, její změny a dodatky je nutno sjednat písemně, jinak jsou neplatné. 
2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou přílohou 
č. 4 smlouvy o budoucí smlouvě kupní. V jednotlivých ustanoveních se mohou účastníci výslovným písemným ujednáním ve smlouvě dohodnout odchylně od Všeobecných obchodních podmínek. Pro ty vztahy mezi účastníky smlouvy, které nejsou ve smlouvě nebo v těchto Všeobecných obchodních podmínkách výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku. 
 
 
 
V Hradci Králové dne 1. září 2010
© 2011  |  Bytová výstavba CZ a.s.  |  Resslova 929, 500 02  Hradec Králové 2  |  +420 736 629 993  |  prodej@bytovavystavba.cz